Informacje prawne - SVR

NOTA PRAWNA

Ogólne Warunki Korzystania ze strony http://www.svr.pl


Witamy naszych użytkowników na stronie poświęconej marce SVR i dostępnej pod następującym adresem URL: http://www.labo-svr.com (zwana dalej "Stroną"). Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Notą Prawną i z Ogólnymi Warunkami ponieważ określono w nich zasady korzystania ze Strony.

Korzystanie ze Strony oznacza akceptację tych warunków.                                        

Jeśli jest Pani/Pan osobą niepełnoletnią, musi Pani/Pan uzyskać pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych (którzy muszą zaakceptować te warunki).

 I. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Firma publikująca Stronę: FILORGA POLAND Sp. z o.o. o zarejestrowana pod numerem KRS 50060 z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 6, 02-681 i kapitale zakładowym wynoszącym 40 000,00  PLN

II. CEL STRONY INTERNETOWEJ

Strona www.svr.pl została stworzona w celu dostarczania informacji na temat Laboratorium SVR, jego wartości, lokalizacji, komunikacji i oferowanych dermokosmetyków. Niniejsze warunki ogólne określają zasady korzystania ze Strony, które akceptuje każdy, kto ze Strony Korzysta. Niniejsza Strona została utworzona zgodnie z polskim prawem. W związku z tym firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezgodności jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie z przepisami obowiązującymi w innych krajach, w których mogą mieszkać użytkownicy Stron lub w przypadku braku dostępności niektórych produktów w danych krajach lub niezgodności produktów z lokalnymi przepisami i wymaganiami.

III. TREŚĆ STRONY

A) Zobowiązanie firmy FILORGA POLAND Sp. z o.o.

FILORGA POLAND Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zgodność treści niniejszej Strony z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.  Tym niemniej FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie gwarantuje tego, że informacje będą dokładne, pełne lub aktualne w każdej chwili i nie jest w stanie zagwarantować stałej dokładności lub kompletności wszystkich informacji zawartych na Stronie. W związku z powyższym, FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, niedokładności lub pominięcia w informacjach dostępnych na niniejszej Stronie internetowej.

Niniejsze warunki nie dotyczą wizualizacji produktów FILORGA POLAND Sp. z o.o. pokazanych na niniejszej Stronie.

FILORGA POLAND Sp. z o.o. zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich, a także informacji nielegalnych.

W przypadku stwierdzenia błędu, prosimy o przesłanie stosownych informacji na adres biuro@filorga.com, a podejmiemy wszelkie działania w celu jak najszybszego naprawienia zgłoszonego błędu.

b) Informacje o wizualizacji produktów

Fotografie produktów znajdujących się na Stronie mają na celu przekazanie informacji ogólnych o produktach marki SVR  i nie stanowią oferty handlowej. Żadne z informacji znajdujących się na niniejszej Stronie nie mają wartości umownej.

Informacje znajdujące się na niniejszej Stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. W związku z powyższym, wykorzystanie Strony, obrazów i opisów produktów, a także porad ściśle związanych z dermokosmetykami nie zastępuje wizyty w placówce służby zdrowia (np. u lekarza, dermatologa, lekarza medycyny estetycznej lub farmaceuty). Kwalifikacje do udzielania porad w konkretnej sytuacji mają wyłącznie pracownicy służby zdrowia. Z tego względu informacje zawarte na niniejszej Stronie nie powinny być traktowane jako porady medyczne lub wykorzystywane zamiast wizyty w placówce służby zdrowia.

c) Wykorzystanie linków pisanych hipertekstem

Wszystkie osoby trzecie chcące na swoich stronach internetowych umieścić linki do niniejszej Strony muszą uzyskać odpowiednią zgodę FILORGA POLAND Sp. z o.o.. Prośby o udzielenie takiej zgody należy przesyłać na adres biuro@filorga.com

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zewnętrzne strony internetowe zawierające linki pisane hipertekstem do niniejszej Strony nie podlegają naszej kontroli, podobnie jak treści prezentowane na nich obecnie i w przyszłości. Linki pisane hipertekstem do niniejszej Strony nie oznaczają zgody ani partnerskich relacji z FILORGA POLAND Sp. z o.o.. Za korzystanie z tych stron odpowiadają wyłącznie użytkownicy. W związku z powyższym FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej poprzez link pisany hipertekstem.

d) Użycie ciasteczek

Podczas korzystania ze Strony informacje mogą być zapisywane w formie plików typu cookies na twardym dysku Pani/Pana komputera. Pliki te nie są przechowywane przez dłużej niż dwa lata. Ze względu na optymalne korzystanie ze Strony zalecamy zezwolenie na zapisywanie plików cookies na Pani/Pana komputerze. Proszę jednak pamiętać, że może Pani/Pan nie zezwolić na zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

e) Treści pobierane

Udzielamy Pani/Panu także, bezpłatnie i z zastrzeżeniem ochrony praw autorskich, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z treści pobieranych, ograniczonego do osobistego, prywatnego korzystania. Każda strona trzecia, która chce odtwarzać, modyfikować, wyświetlać lub rozpowszechniać zawartość do pobrania, musi wcześniej uzyskać pisemną zgodę FILORGA POLAND Sp. z o.o..

Prośby o udzielenie takiej zgody należy przesyłać na adres biuro@filorga.com

 IV. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała Strona, jak również znajdujące się na niej obrazy, tekst, filmy video, logotypy, marki, wykresy, ikony i fotografie, a także pobierane dokumenty stanowią wyłączną własność FILORGA POLAND lub pochodzą z praw udzielonych konkretnie FILORGA POLAND Sp. z o.o. i podlegają polskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu i prawu własności intelektualnej.

Wymienione na Stronie marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

W związku z powyższym, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa do podjęcia działań prawnych, w tym postępowań karnych, z tytułu wszelkich naruszeń jej praw własności intelektualnej.

Oficjalnie zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody FILORGA POLAND Sp. z o.o powielanie, prezentowanie, publikowanie, tłumaczenie, przekazywanie lub rozpowszechnianie, w tym do celów komercyjnych, całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Strony (w tym marek, logotypów lub fotografii) na jakimkolwiek nośniku. Stosowne wnioski można przesyłać na adres biuro@filorga.com

Dopuszczalne jest powielanie, pobieranie, publikowanie i drukowanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na Stronie jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego.

Użytkownikom wolno korzystać ze Strony wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, niedokładności lub pominięcia w informacjach dostępnych na niniejszej Stronie internetowej. Jednakże niniejsze warunki nie dotyczą wizualizacji produktów FILORGA POLAND Sp. z o.o. pokazanych na niniejszej Stronie.

Firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dotyczące dokładności tych informacji.

Analogicznie, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej Stronie.

Firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie odpowiada za korzystanie z niniejszej Strony prowadzące do szkód, ani za wirusy, które mogą przenosić się na urządzenia elektroniczne lub jakąkolwiek inną własność użytkownika.

Mówiąc ogólniej, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. w żadnych okolicznościach nie odpowiada za szkody bezpośrednia ani pośrednie, niezależnie od ich przyczyny, charakteru, pochodzenia lub konsekwencji, wynikających z korzystania z niniejszej Strony lub innych stron, do których zawiera ona linki oraz/lub wynikających z braku możliwości korzystania ze Strony lub dostępu do niej.

Strona jest zazwyczaj dostępna przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Jednak z uwagi na obsługę, problemy informatyczne lub techniczne, lub przypadki siły wyższej, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. może w dowolnym czasie zawiesić, przerwać lub zablokować dostęp do całości lub części Strony bez wcześniejszego ostrzeżenia.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Patrz Informacja o Prywatności.

VII. ZMIANY NA STRONIE ORAZ ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA

Użytkownicy powinni pamiętać o tym, że FILORGA POLAND Sp. z o.o.  ma prawo  zmienić informacje i treści znajdujące się na Stronie oraz/lub warunki korzystania ze Strony w dowolnym czasie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Zmiany te mogą być wprowadzane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów lub w celu modyfikacji Strony.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW/OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza Strona podlega prawu  polskiemu.

Wszelkie spory dotyczące Strony rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby firmy FILORGA POLAND Sp. z o.o.