NOTA PRAWNA

Ogólne Warunki Korzystania ze strony http://www.svr.pl


Witamy naszych użytkowników na stronie poświęconej marce SVR i dostępnej pod następującym adresem URL: http://www.labo-svr.com (zwana dalej "Stroną"). Zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Notą Prawną i z Ogólnymi Warunkami ponieważ określono w nich zasady korzystania ze Strony.

Korzystanie ze Strony oznacza akceptację tych warunków.                                        

Jeśli jest Pani/Pan osobą niepełnoletnią, musi Pani/Pan uzyskać pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych (którzy muszą zaakceptować te warunki).

 I. WŁASNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ

Firma publikująca Stronę: FILORGA POLAND Sp. z o.o. o zarejestrowana pod numerem KRS 50060 z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 6, 02-681 i kapitale zakładowym wynoszącym 40 000,00  PLN

II. CEL STRONY INTERNETOWEJ

Strona www.svr.pl została stworzona w celu dostarczania informacji na temat Laboratorium SVR, jego wartości, lokalizacji, komunikacji i oferowanych dermokosmetyków. Niniejsze warunki ogólne określają zasady korzystania ze Strony, które akceptuje każdy, kto ze Strony Korzysta. Niniejsza Strona została utworzona zgodnie z polskim prawem. W związku z tym firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niezgodności jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie z przepisami obowiązującymi w innych krajach, w których mogą mieszkać użytkownicy Stron lub w przypadku braku dostępności niektórych produktów w danych krajach lub niezgodności produktów z lokalnymi przepisami i wymaganiami.

III. TREŚĆ STRONY

A) Zobowiązanie firmy FILORGA POLAND Sp. z o.o.

FILORGA POLAND Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić zgodność treści niniejszej Strony z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przekazywania dokładnych i aktualnych informacji.  Tym niemniej FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie gwarantuje tego, że informacje będą dokładne, pełne lub aktualne w każdej chwili i nie jest w stanie zagwarantować stałej dokładności lub kompletności wszystkich informacji zawartych na Stronie. W związku z powyższym, FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, niedokładności lub pominięcia w informacjach dostępnych na niniejszej Stronie internetowej.

Niniejsze warunki nie dotyczą wizualizacji produktów FILORGA POLAND Sp. z o.o. pokazanych na niniejszej Stronie.

FILORGA POLAND Sp. z o.o. zobowiązuje się do nierozpowszechniania informacji zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich, a także informacji nielegalnych.

W przypadku stwierdzenia błędu, prosimy o przesłanie stosownych informacji na adres biuro@filorga.com, a podejmiemy wszelkie działania w celu jak najszybszego naprawienia zgłoszonego błędu.

b) Informacje o wizualizacji produktów

Fotografie produktów znajdujących się na Stronie mają na celu przekazanie informacji ogólnych o produktach marki SVR  i nie stanowią oferty handlowej. Żadne z informacji znajdujących się na niniejszej Stronie nie mają wartości umownej.

Informacje znajdujące się na niniejszej Stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych. W związku z powyższym, wykorzystanie Strony, obrazów i opisów produktów, a także porad ściśle związanych z dermokosmetykami nie zastępuje wizyty w placówce służby zdrowia (np. u lekarza, dermatologa, lekarza medycyny estetycznej lub farmaceuty). Kwalifikacje do udzielania porad w konkretnej sytuacji mają wyłącznie pracownicy służby zdrowia. Z tego względu informacje zawarte na niniejszej Stronie nie powinny być traktowane jako porady medyczne lub wykorzystywane zamiast wizyty w placówce służby zdrowia.

c) Wykorzystanie linków pisanych hipertekstem

Wszystkie osoby trzecie chcące na swoich stronach internetowych umieścić linki do niniejszej Strony muszą uzyskać odpowiednią zgodę FILORGA POLAND Sp. z o.o.. Prośby o udzielenie takiej zgody należy przesyłać na adres biuro@filorga.com

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że zewnętrzne strony internetowe zawierające linki pisane hipertekstem do niniejszej Strony nie podlegają naszej kontroli, podobnie jak treści prezentowane na nich obecnie i w przyszłości. Linki pisane hipertekstem do niniejszej Strony nie oznaczają zgody ani partnerskich relacji z FILORGA POLAND Sp. z o.o.. Za korzystanie z tych stron odpowiadają wyłącznie użytkownicy. W związku z powyższym FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej, które mogą wyniknąć z dostępu do strony internetowej poprzez link pisany hipertekstem.

d) Użycie ciasteczek

Podczas korzystania ze Strony informacje mogą być zapisywane w formie plików typu cookies na twardym dysku Pani/Pana komputera. Pliki te nie są przechowywane przez dłużej niż dwa lata. Ze względu na optymalne korzystanie ze Strony zalecamy zezwolenie na zapisywanie plików cookies na Pani/Pana komputerze. Proszę jednak pamiętać, że może Pani/Pan nie zezwolić na zapisywanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

e) Treści pobierane

Udzielamy Pani/Panu także, bezpłatnie i z zastrzeżeniem ochrony praw autorskich, niewyłącznego, niezbywalnego prawa do korzystania z treści pobieranych, ograniczonego do osobistego, prywatnego korzystania. Każda strona trzecia, która chce odtwarzać, modyfikować, wyświetlać lub rozpowszechniać zawartość do pobrania, musi wcześniej uzyskać pisemną zgodę FILORGA POLAND Sp. z o.o..

Prośby o udzielenie takiej zgody należy przesyłać na adres biuro@filorga.com

 IV. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Cała Strona, jak również znajdujące się na niej obrazy, tekst, filmy video, logotypy, marki, wykresy, ikony i fotografie, a także pobierane dokumenty stanowią wyłączną własność FILORGA POLAND lub pochodzą z praw udzielonych konkretnie FILORGA POLAND Sp. z o.o. i podlegają polskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu i prawu własności intelektualnej.

Wymienione na Stronie marki są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

W związku z powyższym, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa do podjęcia działań prawnych, w tym postępowań karnych, z tytułu wszelkich naruszeń jej praw własności intelektualnej.

Oficjalnie zabronione bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody FILORGA POLAND Sp. z o.o powielanie, prezentowanie, publikowanie, tłumaczenie, przekazywanie lub rozpowszechnianie, w tym do celów komercyjnych, całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Strony (w tym marek, logotypów lub fotografii) na jakimkolwiek nośniku. Stosowne wnioski można przesyłać na adres biuro@filorga.com

Dopuszczalne jest powielanie, pobieranie, publikowanie i drukowanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na Stronie jedynie w celach informacyjnych i wyłącznie do użytku prywatnego.

Użytkownikom wolno korzystać ze Strony wyłącznie w celach osobistych, prywatnych i niekomercyjnych.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, niedokładności lub pominięcia w informacjach dostępnych na niniejszej Stronie internetowej. Jednakże niniejsze warunki nie dotyczą wizualizacji produktów FILORGA POLAND Sp. z o.o. pokazanych na niniejszej Stronie.

Firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje dotyczące dokładności tych informacji.

Analogicznie, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej Stronie.

Firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. nie odpowiada za korzystanie z niniejszej Strony prowadzące do szkód, ani za wirusy, które mogą przenosić się na urządzenia elektroniczne lub jakąkolwiek inną własność użytkownika.

Mówiąc ogólniej, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. w żadnych okolicznościach nie odpowiada za szkody bezpośrednia ani pośrednie, niezależnie od ich przyczyny, charakteru, pochodzenia lub konsekwencji, wynikających z korzystania z niniejszej Strony lub innych stron, do których zawiera ona linki oraz/lub wynikających z braku możliwości korzystania ze Strony lub dostępu do niej.

Strona jest zazwyczaj dostępna przez 24 godziny dziennie, 7 dni w tygodniu. Jednak z uwagi na obsługę, problemy informatyczne lub techniczne, lub przypadki siły wyższej, firma FILORGA POLAND Sp. z o.o. może w dowolnym czasie zawiesić, przerwać lub zablokować dostęp do całości lub części Strony bez wcześniejszego ostrzeżenia.

 VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Samo wejście na Stronę nie oznacza przekazania danych osobowych.

Niektóre przypadki dobrowolnego przekazania informacji (np. zapisanie się do Newslettera lub prośby o porady) wymagają przekazania danych osobowych.

Do celów związanych z niniejszą Stroną może Pani/Pan być poproszony o przekazanie danych osobowych, które mogą być przetwarzane automatycznie. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do celów własnych firmy (w tym marketingowych) FILORGA POLAND Sp. z o.o.. Firma zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zapewnienia poufności danych przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania ze Strony.

Przekazując dane osobowe potwierdza Pani/Pan, że są one dokładne i nie naruszają interesów ani praw osób trzecich.

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba której dane są przetwarzane przez FILORGA POLAND Sp. z o.o. może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli osoba, której dane dotyczą stwierdzi, że jej dane osobowe, którymi dysponuje FILORGA POLAND SP. z o.o., są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i wykaże, że tak jest rzeczywiście, FILORGA POLAND Sp. z o.o. ma obowiązek ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru.

VII. ZMIANY NA STRONIE ORAZ ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA

Użytkownicy powinni pamiętać o tym, że FILORGA POLAND Sp. z o.o.  ma prawo  zmienić informacje i treści znajdujące się na Stronie oraz/lub warunki korzystania ze Strony w dowolnym czasie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Zmiany te mogą być wprowadzane w celu spełnienia wymagań nowych przepisów lub w celu modyfikacji Strony.

VIII. ROZSTRZYGANIE SPORÓW/OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza Strona podlega prawu  polskiemu.

Wszelkie spory dotyczące Strony rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby firmy FILORGA POLAND Sp. z o.o..