Informacja o Prywatności - SVR

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI – SVR POLSKA SP. Z O.O.

SVR POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie („SVR”) pragnie wyjaśnić Państwu w jaki sposób postępuje z Państwa danymi osobowymi. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych sposobów przetwarzania SVR przekazuje Państwu również w momencie zbierania Państwa danych.

1. Państwa dane będą przetwarzane w wyłącznie w celach, dla jakich zostały zebrane. W szczególności do celów takich należeć mogą: współpraca z odbiorcami produktów i usług SVR, prowadzenie rozliczeń w związku z zawartymi umowami, prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej o produktach i usługach SVR, marketing własny produktów i usług SVR, organizacja wydarzeń, np. szkoleń i konferencji, ewidencjonowanie korespondencji, kontakt z podmiotem danych w przypadku zgłaszania przez niego indywidualnych zapytań, cele związane ze zgłoszeniami występowania działań niepożądanych.

2. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie do czasu osiągnięcia celu przetwarzania i ewentualnego wygaśnięcia roszczeń osób, których dane są przetwarzane wobec SVR.

3. SVR może przekazywać dane określonym podmiotom, z którymi współpracuje, gdy wynika to z celu, dla jakiego dane zostały zebrane. Celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług SVR zleca niektóre czynności przetwarzania innym podmiotom wyspecjalizowanym w danych dziedzinach – np. dostawcom usług technicznych. Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane odpowiednim władzom w przypadku gdy wystosują one odpowiednio uzasadnione zapytanie. W przypadku zgłoszenia roszczeń wobec SVR, dane mogą być przekazywane również współpracującym z Organizatorem doradcom, w tym kancelariom prawnym. Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane, gdy ma to odpowiednie zastosowanie, firmom kurierskim w celu realizacji wysyłek zamówionych od SVR. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazywane również Laboratoire SVR, 4 rue du Général Foy, 75008 Paris, France – centrali SVR, w tym w przypadku wystąpienia działań niepożądanych – jako do producenta preparatu.

4. W zależności od celu, dla jakiego dane zostały zebrane, podstawą przetwarzania danych osobowych mogą być: łącząca firmę SVR oraz podmiot danych umowa, zgoda podmiotu danych lub uzasadniony interes firmy SVR jako administratora danych, wypełnienie ciążących na SVR obowiązków prawnych – w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

5. Informujemy, że w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, w dowolnej chwili mogą Państwo bez żadnych opłat wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość od momentu wycofania, poprzez informację przekazaną do SVR za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych. Cofnięcie zgody będzie powodowało, że SVR nie będzie kontaktowała się z Państwem w celu promocji jej produktów i usług a także może oznaczać brak możliwości korzystania z niektórych usług SVR.

6. Jeśli zgłoszą Państwo odpowiednie żądanie, przekażemy Państwu bez żadnych kosztów informację o zbieranych przez nas danych osobowych. Ponadto, przysługuje Państwo prawo do żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, jak również przenoszenia danych (gdy jest to przewidziane prawem) oraz żądania sprostowania danych. Mają Państwo również prawo zgłoszenia skargi w zakresie przetwarzania odpowiednim organom – Prezesowi Urzędu Ochronny Danych Osobowych. Powyższe żądania mogą Państwo zgłaszać za pomocą podanych poniżej danych kontaktowych.

Kontakt z SVR możliwy jest drogą pisemną na podany niżej adres oraz mailowo na adres rodo@filorga.com

SVR POLSKA SP. Z O.O.

z siedzibą w Warszawie, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000742665, NIP: 5213836469, REGON: 380945476.